01. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
02. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
03. ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
04. ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ 
05. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
06. ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
07. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΥΤΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ
08. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 
   
        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας με τη διαρκή εκπαίδευση σε νέες τεχνικές διατρήσεως σε συνάρτηση με την αξιοπιστία των μηχανημάτων μας είναι οι βασικοί παράγοντες της άρτιας εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνουμε.

Τα έργα που κατασκευάζουμε:

 1. Γεωτεχνικά Έργα
  • Αντιστηρίξεων
  • Θεμελιώσεων
  • Υποθεμελιώσεων
  • Έργα θεμελιώσεων σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης (υπόγεια, σήρραγγες κτλ)
  • Αντιστηρίξεων
 2. Γεωθερμικά Έργα
 3. Υδρογεωτρήσεις
 4. Τσιμεντενέσεις
  • Αγκύρια & Αγκυρώσεις ασταθών πρανών
 5. Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις
 6. Κεκλιμένες – Οριζόντιες Γεωτρήσεις
 7. Έργα προστασίας περιβάλλοντος
  • Ανάπτυξη γεωτρήσεων συλλογής βιοαερίου σε ΧΥΤΑ
 8. Ειδικές θεμελιώσεις φωτοβολταϊκών πάρκων